Stortinget - Møte onsdag den 13. november 2013 kl. 10

Dato: 13.11.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:02:31]

Referat

 • 1.(73)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter (Prop. 3 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før endelig innstilling avgis.

 • 2.(74)

  Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) (Prop. 188 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(75)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro (Prop. 2 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før endelig innstilling avgis.

 • 4.(76)

  Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.) (Prop. 183 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(77)

  Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) (Prop. 180 L (2012–2013))

 • 6.(78)

  Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) (Prop. 181 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7.(79)

  Endring i havressurslova (Prop. 185 L (2012–2013))

 • 8.(80)

  Endringer i lov om Innovasjon Norge (Prop. 187 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes næringskomiteen.

 • 9.(81)

  Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen – Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 (Prop. 182 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(82)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013 (Prop. 186 S (2012–2013))

 • 11.(83)

  Endring i statsbudsjettet 2013 under Utenriksdepartementet (humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika) (Prop. 191 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.