Stortinget - Møte torsdag den 21. november 2013 kl. 10

Dato: 21.11.2013

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:31:22]

Referat

 • 1.(84)

  Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven (Prop. 5 L (2013–2014))

 • 2.(85)

  Endringer i tinglysingsloven (Prop. 6 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(86)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 (Prop. 4 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(87)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om en handlingsplan mot antisemittisme (Dokument 8:8 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(88)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2013–2014))

 • 6.(89)

  Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet (Dokument 3:3 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.