Stortinget - Møte torsdag den 30. januar 2014 kl. 10

Dato: 30.01.2014

Referatsaker

Sak nr. 9 [13:10:18]

Referat

 • 1.(147)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter (Prop. 35 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(148)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet (Dokument 8:17 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(149)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 159/2013 av 8. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/62/EU om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden (Prop. 37 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(150)

  Lov om retting av feil i lovverket m.m. (Prop. 36 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(151)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre (Prop. 38 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(152)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Helga Pedersen, Eirin Sund, Kjell-Idar Juvik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Magne Rommetveit og Kari Henriksen om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren (Dokument 8:18 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.