Stortinget - Møte torsdag den 13. februar 2014 kl. 10

Dato: 13.02.2014

Dokumenter: (Innst. 119 S (2013–2014), jf. Prop. 34 S (2013–2014))

Sak nr. 7 [12:18:40]

Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB – innhenting av hybridkapital

Talere

Votering i sak nr. 7

Else-May Botten (A) [12:19:09]: (ordfører for saken): Som saksordfører legger jeg fram denne saken og ønsker å si litt om forhistorien først.

SAS er Skandinavias ledende flyselskap og har som hovedformål å tilby konkurransedyktig passasjertrafikk med utgangspunkt i hjemmemarkedet i Nord-Europa. SAS har som mange andre flyselskap vært gjennom en svært krevende situasjon de siste årene. Det har vært en sterk nedgang i inntektene for hele den europeiske flybransjen, som i hovedsak skyldes etterspørselssvikt i markedet som følge av den økonomiske nedgangen etter finanskrisen i 2008.

I tillegg har konkurransen i det nordeuropeiske luftfartsmarkedet økt betydelig i samme periode. Dette er faktorer som medvirket til store underskudd i 2008 og 2009, og førte til at styret i SAS måtte foreslå to egenkapitalutvidelser i henholdsvis 2009 og 2010. Staten deltok med sin forholdsmessige andel i begge egenkapitalutvidelsene.

Statens forholdsmessige andel i den første egenkapitalutvidelsen var på 709 mill. kr og 582 mill. kr i den andre. I tillegg støttet staten etableringen av et konvertibelt obligasjonslån på inntil 2 mrd. svenske kroner i den siste. Obligasjonslånet ble utstedt i april 2010 og var på 1,6 mrd. svenske kroner. Lånet kan konverteres til aksjer i 2015 og vil ved en eventuell konvertering medføre at statens eierandel utvannes til rett under 13 pst.

Til grunn for egenkapitalutvidelsene lå en ny strategi, Core SAS. Strategien innebærer kostnadsreduksjoner på til sammen 7,8 mrd. svenske kroner innen 2012, økt satsing på forretningsreisende og en mer strømlinjeformet organisasjon. Selskapet arbeider med å implementere strategien i henhold til den planen som ble lansert i forbindelse med den siste egenkapitalutvidelsen i 2010.

Stortinget har tidligere samtykket til at Nærings- og handelsdepartementet, i dag Nærings- og fiskeridepartementet, kan selge aksjene i SAS i forbindelse med en industriell løsning, og til at man kan redusere statens eierandel i SAS fra dagens 14,3 pst. ned til 10 pst. ved framtidige konverteringer av konvertible lån til aksjekapital i selskapet. Men det har ikke vært gitt noen fullmakt til at staten kan stemme for bruk av andre former for hybridkapital enn konvertible lån.

Forslaget som nå ligger, om mulighet til å innhente hybridkapital og eventuelle nødvendige endringer i selskapets vedtekter, krever i det enkelte tilfelle minimum to tredjedeler aksept av antall representerte aksjer og avlagte stemmer på generalforsamlingen. Denne proposisjonen gir nå departementet fullmakt på generalforsamlingen til å kunne stemme for forslag om å gi styret fullmakt til å innhente hybridkapital, herunder utstedelse av preferanseaksjer og konvertible lån. Det forutsettes at slike instrumenter samlet sett ikke kan bringe statens andel av stemmeberettigede aksjer under 7,5 pst. Den norske stat skal ikke investere i de aktuelle instrumentene.

SAS har en kredittvurdering som bidrar til at selskapet møter stramme vilkår og begrenset tilgang til ordinær lånefinansiering. Selskapets soliditet er svekket som følge av regnskapsmessige nedskrivninger knyttet til endrede regnskapsregler. Så lenge eierne ikke vil tilføre selskapet ny egenkapital, er det derfor nødvendig å gi rom for å se etter alternative kapitalkilder.

Nå gis selskapet fleksibilitet til å benytte seg av ulike former for finansiering, fordi det øker mulig tilgang på kapital og bidrar til at de samlede vilkår som kan oppnås på finansieringssiden, vil kunne bli bedre.

Det er en samlet komité som legger fram denne innstillingen – og nå er det herved gjort.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 på generalforsamling i SAS AB kan stemme for fullmakt til styret om å utstede finansielle instrumenter som innehar egenkapital- og gjeldskomponenter (hybridkapital), herunder preferanseaksjer og konvertible lån, begrenset til at statens andel av stemmeberettigede aksjer i SAS AB ikke reduseres til under 7,5 pst.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.