Stortinget - Møte tirsdag den 8. april 2014 kl. 10

Dato: 08.04.2014

Referatsaker

Sak nr. 11 [13:34:05]

Referat

 • 1.(204)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) (Lovvedtak 38 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 4. april 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(205)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om klimabudsjettet (Dokument 8:48 S (2013–2014))

 • 3.(206)

  Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Prop. 58 L (2013–2014))

 • 4.(207)

  Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) (Prop. 61 L (2013–2014))

 • 5.(208)

  Endringer i naturmangfoldloven (Prop. 62 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(209)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Ivar Odnes og Per Olaf Lundteigen om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg (Dokument 8:51 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(210)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2013 (Dokument 9 (2013–2014))

 • 8.(211)

  Forvaltningen av Statens Pensjonsfond i 2013 (Meld. St. 19 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(212)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 (Prop. 60 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(213)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter (Dokument 8:44 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(214)

  Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) (Prop. 57 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 12.(215)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Iselin Nybø om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen (Dokument 8:45 S (2013–2014))

 • 13.(216)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om et særskilt kompetanseløft for å redusere andelen ikke-kvalifiserte tilsatte i grunnskolen (Dokument 8:46 S (2013–2014))

 • 14.(217)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å sikre en tilfredsstillende satsing på rekrutteringsstillinger i langtidsplanen for forskning (Dokument 8:50 S (2013–2014))

 • 15.(218)

  Endringer i universitets- og høyskoleloven (Prop. 59 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 12–15 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(219)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Iselin Nybø og Ketil Kjenseth om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet (Dokument 8:47 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(220)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2013 (Dokument 5 (2013–2014))

 • 18.(221)

  Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 2010–31. desember 2013 (Dokument 6 (2013–2014))

 • 19.(222)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) (Dokument 7:3 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 17–19 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 20.(223)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008 (Prop. 63 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21.(224)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan (Dokument 8:49 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 22.(225)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2010

 • 23.(226)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2011

  Enst.: Nr. 22 og 23 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.