Stortinget - Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10

Dato: 24.04.2014

Referatsaker

Sak nr. 9 [16:56:45]

Referat

 • 1.(227)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) (Lovvedtak 45 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) (Lovvedtak 43 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 11. april 2014

 • 2.(228)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(229)

  Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) (Prop. 66 L (2013–2014))

 • 4.(230)

  Endringer i ferieloven mv. (Prop. 73 L (2013–2014))

 • 5.(231)

  Pensjonar frå statskassa (Prop. 74 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(232)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen, Trond Giske og Dag Terje Andersen om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner (Dokument 8:55 S (2013–2014))

 • 7.(233)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om å sikre kraft fra land-løsning for hele Utsirahøyden (Dokument 8:58 S (2013–2014))

 • 8.(234)

  Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven (Prop. 67 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9.(235)

  Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (Meld. St. 20 (2013–2014))

 • 10.(236)

  Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (Prop. 64 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11.(237)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014–2020 (Forbrukarprogrammet 2014–2020) (Prop. 78 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(238)

  Statsrekneskapen 2013 (Meld. St. 3 (2013–2014))

 • 13.(239)

  Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (Prop. 77 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes finanskomiteen.

 • 14.(240)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth og Sveinung Rotevatn om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene (Dokument 8:54 S (2013–2014))

 • 15.(241)

  Lov om rituell omskjæring av gutter (Prop. 70 L (2013–2014))

 • 16.(242)

  Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (Prop. 71 L (2013–2014))

 • 17.(243)

  Pasientjournalloven og helseregisterloven (Prop. 72 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 14–17 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 18.(244)

  Samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter (Prop. 69 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(245)

  Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) (Prop. 76 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 20.(246)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum og Ivar Odnes om innføring av ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen (Dokument 8:59 S (2013–2014))

 • 21.(247)

  Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) (Prop. 68 L (2013–2014))

 • 22.(248)

  Endringer i privatskolelova (Prop. 75 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 20–22 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 23.(249)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2013

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 24.(250)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Pål Farstad og Terje Breivik om en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak (Dokument 8:52 S (2013–2014))

 • 25.(251)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Ketil Kjenseth om å redusere bruken av palmeolje i Norge (Dokument 8:57 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 24 og 25 sendes næringskomiteen.

 • 26.(252)

  Lov om losordningen (losloven) (Prop. 65 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 27.(253)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll (Dokument 8:53 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.