Stortinget - Møte onsdag den 18. juni 2014 kl. 9

Dato: 18.06.2014

Formalia

Presidenten: Representantene Sylvi Graham og Svein Roald Hansen, som har vært permitterte, har igjen tatt sete.

Representanten Sonja Mandt vil fremsette et representantforslag.

Sonja Mandt (A) [09:00:32]: På vegne av representantene Knut Storberget, Anna Ljunggren, Hege Haukeland Liadal, Arild Grande, Helge Pedersen og meg selv er det en glede fremme forslag om å legge fram en handlingsplan for en giftfri hverdag.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet om nødvendig fortsetter utover kl. 16.

Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–2 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.