Stortinget - Møte tirsdag den 30. september 2014 kl. 12

Dato: 30.09.2014

Referatsaker

Sak nr. 1 [12:04:28]

Referat

 • 1.(360)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) (Lovvedtak 70 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) (Lovvedtak 65 (2013–2014))

  • 3. lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) (Lovvedtak 94 (2013–2014))

  • 4. lov om endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) (Lovvedtak 64 (2013–2014))

  • 5. lov om losordningen (Lovvedtak 90 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 15. august 2014.

 • 2.(361)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven (Lovvedtak 71 (2013–2014))

  • 2. lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) (Lovvedtak 91 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 29. august 2014.

 • 3.(362)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) (Lovvedtak 63 (2013–2014))

  • 2. lov om oppheving av bokloven (Lovvedtak 51 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 12. september 2014.

   Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(363)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om å gi unge som er innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for å komme i arbeid (Dokument 8:97 S (2013–2014))

 • 5.(364)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder (Dokument 8:98 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(365)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Marit Arnstad om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning (Dokument 8:89 S (2013–2014))

 • 7.(366)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Abid Q. Raja om å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere luftforurensning og klimautslipp (Dokument 8:90 S (2013–2014))

 • 8.(367)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Terje Breivik om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (Dokument 8:91 S (2013–2014))

 • 9.(368)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om nasjonalt forbud mot miljøgifter (Dokument 8:104 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 10.(369)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Hadia Tajik og Hege Haukeland Liadal om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering (Dokument 8:95 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11.(370)

  Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980, undertegnet i Brasilia 20. februar 2014 (Prop. 136 S (2013–2014))

 • 12.(371)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014 (Prop. 137 S (2013–2014))

 • 13.(372)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kjell-Idar Juvik, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje) (Dokument 8:93 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 11–13 sendes finanskomiteen.

 • 14.(373)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (Prop. 135 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 15.(374)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Olaug V. Bollestad om en offentlig utredning om kvinnehelse (Dokument 8:101 S (2013–2014))

 • 16.(375)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg (Dokument 8:102 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 17.(376)

  Samtykke til inngåelse av protokoll av 23. juni 2014 om Russlands tiltredelse til konvensjon av 16. desember 1988 om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF) (Prop. 138 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 18.(377)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tynning Bjørnø, Tone Merete Sønsterud og Marianne Aasen om bedre svømmeundervisning i grunnskolen (Dokument 8:92 S (2013–2014))

 • 19.(378)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe og Heidi Greni om ein handlingsplan for å styrkja symjeferdigheitane hjå born og unge (Dokument 8:99 S (2013–2014))

 • 20.(379)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide og Geir S. Toskedal om tidlig innsats i grunnskolen gjennom økt lærertetthet på 1.–4. trinn (Dokument 8:100 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 18–20 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 21.(380)

  Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne (Dokument 3:10 (2013–2014))

 • 22.(381)

  Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom (Dokument 3:11 (2013–2014))

 • 23.(382)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi (Dokument 3:12 (2013–2014))

 • 24.(383)

  Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis (Dokument 3:13 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 21–24 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 25.(384)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om tak på lederlønninger (Dokument 8:96 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 26.(385)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1070/2009 om det felles europeiske luftrom og EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 677/2011 om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (Prop. 132 S (2013–2014))

 • 27.(386)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammet for godstrafikk» (Prop. 133 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 26 og 27 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28.(387)

  Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn–Rådal i Hordaland (Prop. 134 S (2013–2014))

 • 29.(388)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen (Dokument 8:94 S (2013–2014))

 • 30.(389)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om utbyggingen av E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og klimagassutslipp (Dokument 8:103 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 28–30 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 31.(390)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2013–1. halvår 2014 (Dokument 18 (2013–2014))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Da er vi kommet til avslutningen av det 158. storting, som strekker seg til og med 30. september. Derfor skal vi i dag undertegne protokollen.

Det 158. storting er den første sesjonen i inneværende valgperiode. Et høyt antall av representantene tok i fjor høst sete i Stortinget for første gang og skal nå ta fatt på det 159. storting i morgen. Særlig dette året har vært, og kommer til å bli, begivenhetsrikt. Grunnlovsjubileet, fokus på menneskerettigheter og språklig endring av Grunnloven representerer milepæler i den sesjonen som nå skal avsluttes.

Tallene forteller om stor aktivitet gjennom stortingsåret – med spørretimespørsmål, interpellasjoner, skriftlige spørsmål og Dokument 8-forslag. Stortinget har i løpet av denne sesjonen avholdt 89 møter. Sju møter ble avsluttet i tidsrommet mellom kl. 16 og 18. I tillegg er det avholdt 17 kveldsmøter, dvs. møter som varer utover kl. 18. Fire møter har gått utover den reglementsmessige tid, kl. 22, mens ett av disse har vart utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 165 saker for Stortinget, fordelt på 76 stortingsproposisjoner, 60 lovproposisjoner samt 2 kombinerte proposisjoner og 27 meldinger. Stortingsrepresentantene har fremmet 104 representantforslag. Stortinget har behandlet 311 innstillinger fra komiteene. Regjeringen har bidratt ytterligere til debattene i Stortinget med 10 redegjørelser.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 260, mens det har vært 135 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har i tillegg besvart 78 interpellasjoner og fått 1 265 På daværende tidspunkt var det levert inn 1 265 skriftlige spørsmål til besvarelse. Det endelige tallet ved sesjonens slutt var 1 274. skriftlige spørsmål til besvarelse.

Stortinget gjorde 79 anmodningsvedtak i inneværende sesjon. Det som er verdt å merke seg, er at hvis vi ser på statistikken, ser vi at dette tallet øker med mindretallsregjeringer og går kraftig ned i perioder med flertallsregjering.

Stortinget har behandlet 12 grunnlovsforslag, flere av dem er historiske. Vi har vedtatt en språklig fornyelse av Grunnloven og en versjon av Grunnloven på nynorsk. Grunnloven foreligger dermed i de to likestilte målformer. Slik har Stortinget lagt til rette for en større bevissthet om innholdet i Grunnloven i jubileumsåret.

Vi har også gjort betydningsfulle grunnlovsvedtak om å styrke Grunnlovens menneskerettighetsvern. Mange har kalt det for den viktigste revisjonen av Grunnloven siden 1814.

Mange vil si at endringene styrker Grunnloven både som symbol og som et politisk dokument.

Det er positivt at vi i forkant av behandlingen i Stortinget fikk en rik konstitusjonell debatt om Grunnloven. Grunnloven har altfor sjelden vært gjenstand for offentlig debatt i Norge. I jubileumsåret oppnådde vi en debatt som fokuserte på det norske samfunns verdigrunnlag og på folkestyrets former og innhold. Og den folkelige oppslutningen har, som alle her vet, vært helt fantastisk.

Norge gikk inn i mirakelåret 1814 som en del av Danmark, underlagt et kongelig enevelde. Vi gikk ut av 1814 i en tilnærmet likeverdig union med Sverige – med parlament og med et helt nytt politisk system. Grunnloven la et fundament for utviklingen av demokratiet og velferden i vårt land.

Nå går grunnlovsjubileet mot slutten, et par viktige arrangementer gjenstår. Vi skal feire 200-årsdagen for Stortingets første sammentreden 7. oktober, og vi skal markere 200 år for novembergrunnloven. Men like mye som en feiring av fortiden, bør jubileet være en investering for framtiden.

Da gjenstår det bare for presidenten å takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for en flott innsats alle kan være stolte av. Ikke minst vil presidenten takke alle de nye representantene for en stor aktivitet i folkestyrets tjeneste.

Med dette erklærer jeg det 158. storting for endelig avsluttet. Vi kan med god samvittighet undertegne protokollen som ligger på bordet her nede.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter skrevet under av de tilstedeværende representanter:

Marit Nybakk, Line Henriette Hjemdal, Sverre Myrli, Abid Q. Raja, Heikki Eidsvoll Holmås, Gunvor Eldegard, Kari Kjønaas Kjos, Marianne Aasen, Elisabeth Røbekk Nørve, Hadia Tajik, Tone Wilhelmsen Trøen, Trine Skei Grande, Morten Ørsal Johansen, Nikolai Astrup, Christian Tybring-Gjedde, Anne Tingelstad Wøien, Kristin Vinje, Kjell-Idar Juvik, Trond Helleland, Sylvi Graham, Irene Johansen, Dag Terje Andersen, Svein Roald Hansen, Tove Karoline Knutsen, Martin Kolberg, Stine Renate Håheim, Mette Tønder, Eirik Milde, Eirik Sivertsen, Jenny Klinge, Jorodd Asphjell, Ulf Leirstein, Janne Sjelmo Nordås, Snorre Serigstad Valen, Odd Henriksen, Freddy de Ruiter, Svein Harberg, Torgeir Micaelsen, Åse Michaelsen, Kåre Simensen, Jette F. Christensen, Øyvind Halleraker, Odd Omland, Hans Fredrik Grøvan, Martin Henriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Norunn Tveiten Benestad, Jonas Gahr Støre, Magne Rommetveit, Eirin Sund, Else-May Botten, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Knut Storberget, Liv Signe Navarsete, Arve Kambe, Bente Thorsen, Ove Bernt Trellevik, Peter Christian Frølich, Terje Aasland, Kristian Norheim, Per Rune Henriksen, Sveinung Rotevatn, Bjørn Lødemel, Anette Trettebergstuen, Siri A. Meling, Sigurd Hille, Tor André Johnsen, Kjell Ingolf Ropstad, Karin Andersen, Sivert Bjørnstad, Kårstein Eidem Løvaas, Lene Langemyr, Hans Andreas Limi, Nils Aage Jegstad, Solveig Sundbø Abrahamsen, Stefan Heggelund, Steinar Reiten, Audun Otterstad, Anders Tyvand, Anna Ljunggren, Olaug V. Bollestad, Sonja Mandt, Ketil Kjenseth, Ruth Mari Grung, Elin Rodum Agdestein, Jan Bøhler, Helga Pedersen, Per Olaf Lundteigen, Knut Arild Hareide, Rigmor Aasrud, Jan Arild Ellingsen, Hege Haukeland Liadal, Tina Bru, Iselin Nybø, Arild Grande, Lene Vågslid, Pål Farstad, Kjersti Toppe, Kenneth Svendsen, Helge Thorheim, Torstein Tvedt Solberg, Åsmund Grøver Aukrust, Sveinung Stensland, Terje Breivik, Lisbeth Berg-Hansen, Svein Flåtten, Geir S. Toskedal, Henrik Asheim, Helge André Njåstad, Michael Tetzschner, André N. Skjelstad, Erik Skutle, Regina Alexandrova, Heidi Nordby Lunde, Jan-Henrik Fredriksen, Kirsti Bergstø, Helge Orten, Mudassar Kapur, Roy Steffensen, Stein Erik Lauvås, Heidi Greni, Geir Pollestad, Truls Wickholm, Tone Merete Sønsterud.