Stortinget - Møte onsdag den 8. oktober 2014 kl. 10

Dato: 08.10.2014

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:41:10]

Referat

 • 1.(6)

  Statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 S (2014–2015))

 • 2.(7)

  Skatter, avgifter og toll 2015 (Prop. 1 LS (2014–2015))

 • 3.(8)

  Nasjonalbudsjettet 2015 (Meld. St. 1 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke.

Møtet er hevet.