Stortinget - Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10

Dato: 11.11.2014

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:49:04]

Referat

 • 1.(61)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) (Lovvedtak 1 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 7. november 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(62)

  Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) (Prop. 14 L (2014–2015))

 • 3.(63)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen og Sonja Mandt om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarar i valds- og trugsmålutsette yrke (Dokument 8:25 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(64)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Marit Arnstad om bedre energimerking av bygg (Dokument 8:21 S (2014–2015))

 • 5.(65)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Ingrid Heggø om likeverdige nettariffer i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid (Dokument 8:24 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(66)

  (Prop. 1 S Tillegg 3 (2014–2015)) Endring av Prop. 1 S (2014–2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 3 (2014–2015) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Inns. 1 S (2014–2015)

 • 7.(67)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om å endre ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg (Dokument 8:22 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(68)

  Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Stortingets møte 5. november 2014 om at hun trekker tilbake forslag fra Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker. (Dokument 8:16 S for 2014–2015)

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(69)

  Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 (Dokument 3:2 (2014–2015))

 • 10.(70)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2014

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(71)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn Gjerstad og Sveinung Rotevatn om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt (Dokument 8:26 S (2014–2015))

 • 12.(72)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om avvikling av pelsdyrnæringen (Dokument 8:27 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes næringskomiteen.

 • 13.(73)

  Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) (Prop. 15 L (2014–2015))

 • 14.(74)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge, Gerd Eli Berge og Heidi Greni om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar (Dokument 8:23 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.