Stortinget - Møte tirsdag den 25. november 2014 kl. 10

Dato: 25.11.2014

Referatsaker

Sak nr. 14 [17:06:03]

Referat

 • 1.(82)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 20 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(83)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 26 S (2014–2015))

 • 3.(84)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet (Prop. 33 S (2014–2015))

 • 4.(85)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Eva Kristin Hansen og Åsmund Aukrust om å videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling (Dokument 8:33 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(86)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Prop. 21 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 821, 822, 3821 og 3822, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(87)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet (Prop. 31 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(88)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 23 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(89)

  Lov om forsvunne personar og lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd) (Prop. 18 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(90)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 24 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 456 og 3456, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(91)

  Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) (Prop. 19 L (2014–2015))

 • 11.(92)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 25 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12.(93)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 27 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 3595, som sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 13.(94)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 28 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1137, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 14.(95)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 29 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 926, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 15.(96)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet (Prop. 32 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 16.(97)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Prop. 22 S (2014–2015))

 • 17.(98)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet (Prop. 30 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.