Stortinget - Møte mandag den 15. desember 2014 kl. 10

Dato: 15.12.2014

Referatsaker

Sak nr. 21 [22:00:31]

Referat

 • 1.(118)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) (Lovvedtak 2 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler) (Lovvedtak 9 (2014–2015))

  • 3. lov om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) (Lovvedtak 10 (2014–2015))

  • 4. lov om endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) (Lovvedtak 8 (2014–2015))

  • 5. lov om endringer i utlendingsloven (ny returterminologi) (Lovvedtak 7 (2014–2015))

  • 6. lov om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven (Lovvedtak 5 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 12. desember 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(119)

  Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg (Meld. St. 9 (2014–2015))

 • 3.(120)

  Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) (Prop. 48 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(121)

  Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) (Prop. 42 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(122)

  Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 (Meld. St. 11 (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(123)

  Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) (Prop. 43 L (2014–2015))

 • 7.(124)

  Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) og samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996. (Prop. 46 LS (2014–2015))

 • 8.(125)

  Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) (Prop. 47 L (2014–2015))

 • 9.(126)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Olaug V. Bollestad om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett (Dokument 8:43 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes justiskomiteen.

 • 10.(127)

  Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy) (Prop. 45 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11.(128)

  Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 10 (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.