Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 32 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 15 [14:11:35]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven