Stortinget - Møte tirsdag den 10. februar 2015 kl. 10

Dato: 10.02.2015

Referatsaker

Sak nr. 7 [10:04:04]

Referat

 • 1.(160)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (Lovvedtak 16 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) (Lovvedtak 20 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 6. februar 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(161)

  Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU (Meld. St. 13 (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(162)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar) (Prop. 57 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.