Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2015 kl. 9

Dato: 12.06.2015

Dokumenter: (Innst. 334 L (2014–2015), jf. Prop. 86 L (2014–2015))

Sak nr. 5 [13:26:37]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Talere

Votering i sak nr. 5

Øyvind Halleraker (H) [13:27:02]: (ordfører for saken): I denne saken skal Stortinget vedta en midlertidig lov, og proposisjonen klargjør på en god måte hvorfor det er nødvendig. Det går fram av proposisjonen at denne midlertidige loven skal beskytte og ha kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet. Det innebærer en videreføring av bestemmelser som framgår i lov av 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter, og er dermed ikke en realitetsendring. Nevnte lov ble i realiteten opphevet av Stortinget, men er ikke trådt i kraft i påvente av ikraftsetting av straffeloven av 2005. Som kjent er ikraftsettingstidspunktet for ny straffelov av 2005 nå satt til 1. oktober 2015.

Det har vært en bred høring om forslag om å innta ovennevnte bestemmelser i lov av 20. mars 1998 om forebyggende sikkerhetstjeneste, altså den såkalte sikkerhetsloven. Men den omfattende høringsrunden pekte på flere forhold som gjorde at departementet ville foreta en nærmere vurdering av dette lovforslaget og tilhørende forvaltningsregime før det ble fremmet forslag om å ta bestemmelsene inn i sikkerhetsloven. Blant annet vil departementet forsøke å finne en bedre balanse mellom det nasjonale behovet for hemmelighold og det sivile samfunnets behov for informasjon. Dette innebærer også at lovarbeidet må tilpasses den pågående revisjonen av sikkerhetsloven.

Siden ikraftsettingstidspunktet for ny straffelov er 1. oktober 2015, og for å unngå en periode uten forbud og forskriftshjemler knyttet til opptak, mangfoldiggjøring og offentliggjøring av henholdsvis informasjon om militære anlegg og områder og dybdedata, må nevnte forbud videreføres med virkning fra senest 1. oktober 2015. Dette gjøres nå med en midlertidig lov, slik at dagens forbud kan videreføres inntil lovrevisjonen med sikkerhetsloven er ferdigstilt.

Det er en samlet komité som støtter denne løsningen med midlertidig lov.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 6 og 7 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

midlertidig lov

om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

§ 1 Lovens formål

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot rikets selvstendighet, sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser ved å beskytte og utøve kontroll over geografisk informasjon.

§ 2 Forbud mot opptak, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av informasjon om militære anlegg og områder

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten samtykke fra Kongen, eller den Kongen bemyndiger, opptar, mangfoldiggjør eller offentliggjør kart, skisser, fotografier eller beskrivelser over militære anlegg eller områder, med mindre forholdet rammes av et straffebud med høyere strafferamme.

Kongen gir forskrift om vilkår for samtykke som nevnt i første ledd.

§ 3 Forbud mot opptak, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av dybdedata

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten samtykke av Kongen, eller den Kongen bemyndiger, og som ikke kan anses nødvendig for en sikker navigering i den alminnelige seilingsleden,

  • a) opptar, mangfoldiggjør eller offentliggjør kart eller kartskisser over rikets havner, fjorder eller innløp eller norsk territorialfarvann, eller

  • b) foretar målinger eller andre lodninger

Dersom forholdet rammes av et straffebud med høyere strafferamme enn 1 år, vil forholdet bedømmes etter den aktuelle bestemmelsen.

Kongen gir forskrift om vilkår for samtykke som nevnt i første ledd.

§ 4 Forholdet til tidligere forskrifter

Forskrifter gitt i medhold av lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 3 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft.

§ 5 Lovens ikraftsetting og varighet

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Loven gjelder i 2 år fra ikraftsettingstidspunktet.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.