Stortinget - Møte tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 10

Dato: 06.10.2015

Referatsaker

Sak nr. 2 [14:14:06]

Referat

 • 1.(1)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2015–2016))

 • 2.(2)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2014–2015 (Dokument 11 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(3)

  Endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) (Prop. 2 L (2015–2016))

 • 4.(4)

  Sametingets virksomhet 2014 (Meld. St. 5 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(5)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2014–12. september 2015 (Dokument 13 (2015–2016))

 • 6.(6)

  Nordisk samarbeid (Meld. St. 6 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.