Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 10

Dato: 13.10.2015

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Steiner Arvid Kvalø

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Steiner Arvid Kvalø, er død, 93 år gammel.

Steiner Arvid Kvalø var vararepresentant til Stortinget i tolv år. Han møtte fast som representant i mer enn fire år i tidsrommet fra 1973 til 1977. Da var han medlem i sjøfarts- og fiskerikomiteen.

Steiner Arvid Kvalø var æresmedlem i Arbeiderpartiet. Ved hans bortgang har Vikna og Namdalskysten mistet en markant personlighet.

Steiner Arvid Kvaløs liv kan fungere som et bilde på den reisen vi som nasjon har gjort gjennom krigstiden. Ved siden av å være stortingsrepresentant var Steiner Arvid Kvalø også fisker og motstandsmann. Han var utdannet skipper og arbeidet som fisker i egen båt. Han hadde et sterkt og brennende engasjement for fiskeriene langs Namdalskysten. Han var styremedlem i Norges Råfisklag i 31 år.

I 1941 bidro han til starten av en Milorg-avdeling på Namdalskysten som tok imot våpen, mat og klær fra Storbritannia. Så sent som 8. mai i år ble Steiner Arvid Kvalø hedret for motstandsarbeidet han gjennomførte under annen verdenskrig.

Steiner Arvid Kvalø meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1939 som syttenåring. Etter krigen ble han en kraftfull stemme for sosialdemokratiet, både lokalt og nasjonalt. Han engasjerte seg i samfunnet han kom fra, og bidro til utformingen av Etterkrigs-Norge. Han satt flere perioder i Vikna kommunestyre før han kom inn på Stortinget.

Han hadde også flere offentlige verv, bl.a. som medlem i Tiltaksnemnda i Nord-Trøndelag, Fiskerinemnda i Vikna, medlem i havnestyret i Rørvik, medlem i Statens Fiskarbanks avdeling i Bodø og formann i Eldrerådet i Vikna.

Et kjennetegn ved Steiner Arvid Kvalø var at han var tydelig, både personlig og i politikken. Når han hadde gjort seg opp en mening, så var han ikke til å misforstå.

Arbeiderpartiet har mistet sitt æresmedlem, en tydelig og raus mann.

Vi lyser fred over Steiner Arvid Kvaløs minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Eva Kristin Hansen fra og med 13. oktober og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten Audun Otterstad innkalles for å møte i permisjonstiden.

Utenriksminister Børge Brende overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Audun Lysbakken vil fremsette et representantforslag.

Audun Lysbakken (SV) [10:05:56]: På vegne av representanten Bård Vegar Solhjell og meg selv vil jeg legge fram et forslag knyttet til midlertidig bevæpning av politiet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Dagens dagsorden har ikke ligget ute i den reglementsbestemte tid, dvs. 24 timer. Men presidenten vil foreslå at sakene på dagens dagsorden likevel behandles nå.

– Det anses vedtatt.