Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 10

Dato: 13.10.2015

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:11:50]

Referat

 • 1.(19)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2015 er tildelt Kvartetten for nasjonal dialog (Tunisia)

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(20)

  Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn (Meld. St. 7 (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(21)

  Meddelelse fra stortingsrepresentant Kirsti Bergstø i Stortingets møte 7. oktober 2015 om at hun trekker tilbake forslag fra Audun Lysbakken og seg selv om lovfesting av overgrepsmottak. (Dokument 8:111 S for 2014–2015)

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(22)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2015

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(23)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) (Prop. 3 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.