Stortinget - Møte tirsdag den 3. november 2015 kl. 10

Dato: 03.11.2015

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:51:15]

Referat

 • 1.(26)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Arve Kambe til leder, Erlend Wiborg til første nestleder og Dag Terje Andersen til andre nestleder.

 • 2.(27)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Terje Aasland til første nestleder og Nikolai Astrup til andre nestleder.

 • 3.(28)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Svein Harberg til leder, Geir Jørgen Bekkevold til første nestleder og Anette Trettebergstuen til andre nestleder.

 • 4.(29)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Hans Olav Syversen til leder, Marianne Marthinsen til første nestleder og Svein Flåtten til andre nestleder.

 • 5.(30)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Kari Kjønaas Kjos til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Torgeir Micaelsen til andre nestleder.

 • 6.(31)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Hadia Tajik til leder, Anders B. Werp til første nestleder og Kjell Ingolf Ropstad til andre nestleder.

 • 7.(32)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Trond Giske til leder, Iselin Nybø til første nestleder og Anne Tingelstad Wøien til andre nestleder.

 • 8.(33)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Helge André Njåstad til leder, Helga Pedersen til første nestleder og Karin Andersen til andre nestleder.

 • 9.(34)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Martin Kolberg til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Helge Thorheim til andre nestleder.

 • 10.(35)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Øyvind Korsberg til første nestleder og Gunnar Gundersen til andre nestleder.

 • 11.(36)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Linda C. Hofstad Helleland til leder, Eirik Sivertsen til første nestleder og Abid Q. Raja til andre nestleder.

 • 12.(37)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Øyvind Halleraker til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder.

  Enst.: Nr. 26–37 vedlegges protokollen.

 • 13.(38)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Tone Merete Sønsterud, Åsmund Aukrust, Rigmor Aasrud og Sonja Mandt om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner (Dokument 8:12 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 14.(39)

  Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift) (Prop. 5 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15.(40)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016)) Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2015–2016). Nye romertall som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (2015–2016), fordeles til komiteene slik:

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 16.(40)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) Romertall II

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 17.(40)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) Romertall III

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(40)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) Romertallene IV og V

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 19.(41)

  Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (Prop. 9 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 20.(42)

  Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (Prop. 4 LS (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt B, som sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21.(43)

  Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) (Prop. 10 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 22.(44)

  Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) (Prop. 7 L (2015–2016))

 • 23.(45)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Martin Henriksen om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere (Dokument 8:11 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 22 og 23 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 24.(46)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 (Dokument 1 (2015–2016))

 • 25.(47)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 24 og 25 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 26.(48)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 20. mai 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia (Prop. 8 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 27.(49)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport (Prop. 6 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28.(50)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 8 (2015–2016))

 • 29.(51)

  Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 28 og 29 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.