Stortinget - Møte torsdag den 5. november 2015 kl. 10

Dato: 05.11.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:24]

  Interpellasjon fra representanten Ketil Kjenseth til helse- og omsorgsministeren:
  «Tannhelsetjenesten skal overføres fra fylke til kommune i forbindelse med ny kommunestruktur. Det er positivt dersom man oppnår en tannhelsetjeneste som er bedre integrert med øvrig helsevesen. Spesielt vil dette kunne ha stor betydning for pasienter med sammensatte sykdommer, funksjonshemning, psykiatri/rus-problematikk. Dette er pasienter som ofte faller igjennom, også i tannhelsetjenesten. En omorganisering av tjenesten betyr ikke nødvendigvis et bedre tilbud. Målet med reformen er bedre tjenester nærmere der folk bor, og det er viktig at kompetansen som allerede finnes, ikke forsvinner.
  Hvordan vil statsråden sørge for at mennesker med store behandlingsbehov som skyldes sykdom eller skade, får kompetent tannhelsehjelp, blir sikret nødvendig samhandling og god nok økonomisk dekning?»

 • Sak nr. 2 [10:52:28]

  Interpellasjon fra representanten Hadia Tajik til justis- og beredskapsministeren:
  «Viser til interpellasjon av 16. oktober 2014, om haldningar, leiarskap og kultur i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Viser samstundes til at eg då melde at eg vil gjenta interpellasjonen med eitt års mellomrom. Det gjer eg no. Eg vil invitera statsråden til å gjera greie for kva sjølvstendige initiativ han har teke det siste året for å arbeida med haldningar, leiarskap og kultur. Særleg ynskjer eg å høyra justis- og beredskapsministeren gjera greie for korleis han bidreg til ein kultur for openheit kring kritikkverdige episodar. Eg avgrensar her mot varsling, som krev ei særskilt handsaming.
  Korleis bidreg statsråden til å gjera varsling minst mogleg naudsynt, ved mellom anna å gjera det enklare å seia frå før problemet vert for stort?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.56.