Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2015 kl. 10

Dato: 10.11.2015

Referatsaker

Sak nr. 8 [16:13:48]

Referat

 • 1.(52)

  Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) (Prop. 11 L (20152016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(53)

  Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål) (Prop. 13 L (20152016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(54)

  Prop. 1 S Tillegg 2 (20152016)) Endring av Prop. 1 S (20152016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 2 (20152016)

  foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (20152016). Nytt kapittel og nye romertall som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (20152016), fordeles til komiteene slik:

  (54) Prop. 1 S Tillegg 2 (20152016) Nytt kap. 1356 og romertallene II–VII

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 5.(55)

  Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja) (Prop. 12 L (20152016))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(56)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere (Dokument 8:13 S (20152016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(57)

  Særskilt melding fra Sivilombudsmannen – Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens uttalelser (Dokument 4:2 (20152016))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.