Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2015 kl. 10

Dato: 01.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 13 [16:39:56]

Referat

 • 1.(83)

  Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover (Prop. 32 L (2015–2016))

 • 2.(84)

  Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) (Prop. 33 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(85)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2015 (Prop. 34 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(86)

  Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 (Meld. St. 12 (2015–2016))

 • 5.(87)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017–2021 (Dokument 8:17 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(88)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder (Dokument 3:3 (2015–2016))

 • 7.(89)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg (Dokument 3:4 (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(90)

  Representantforslag betre stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Terje Breivik om betre trafikksikkerhet for syklende (Dokument 8:18 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.