Stortinget - Møte mandag den 7. desember 2015 kl. 10

Dato: 07.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 16 [17:45:07]

Referat

 • 1.(91)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om fastsettelse av referanserenter (Lovvedtak 3 (2015–2016))

  • 2. lov om endringer i finanslovgivningen mv. (Lovvedtak 4 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 4. desember 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(92)

  Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) (Prop. 35 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(93)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Kjersti Toppe om å utvikle folkets helsetjeneste og en ny nettverksmodell for kvalitet i sykehusene (Dokument 8:19 S (2015–2016))

 • 4.(94)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Pål Farstad og André N. Skjelstad om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor (Dokument 8:20 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(95)

  Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen (Meld. St. 13 (2015–2016))

 • 6.(96)

  Endringer i vergemålsloven m.m. (Prop. 36 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Hvis ikke noen ber om ordet, kan møtet heves. – Det kan det.