Stortinget - Møte tirsdag den 9. februar 2016 kl. 10

Dato: 09.02.2016

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:18:42]

Referat

 • 1.(145)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Morten Ørsal Johansen til første nestleder og Gunnar Gundersen til andre nestleder

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(146)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping (Dokument 8:47 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(147)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Ketil Kjenseth om mikroplast (Dokument 8:44 S (2015–2016))

 • 4.(148)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en internasjonal konvensjon for å begrense utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade fra plast (Dokument 8:48 S (2015–2016))

 • 5.(149)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Siv Elin Hansen og Heikki Eidsvoll Holmås om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris (Dokument 8:49 S (2015–2016))

 • 6.(150)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Elin Hansen, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 (Dokument 8:50 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(151)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 213/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 536/2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker (Prop. 53 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(152)

  Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012 (Prop. 54 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(153)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjemdal og Anders Tyvand om å innføre prosjektet «Livsmestring i skolen» på skolens ungdomstrinn (Dokument 8:46 S (2015–2016))

 • 10.(154)

  Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) (Prop. 55 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 11.(155)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015 (Meld. St. 15 (2015–2016))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12.(156)

  Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – rammer for kullvirksomheten) (Prop. 52 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.