Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2016 kl. 10

Dato: 16.02.2016

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:26:28]

Referat

 • 1.(159)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erik Lundeby, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen (Dokument 8:53 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(160)

  Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) (Prop. 58 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3.(161)

  Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) (Prop. 59 S (2015–2016))

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på en endring i forhold til det som er omdelt. Presidenten foreslår at referatsak 161 sendes finanskomiteen – det anses vedtatt.

Videre ble referert:

 • 4.(162)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama (Prop. 56 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(163)

  Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) (Prop. 57 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.