Stortinget - Møte tirsdag den 1. mars 2016 kl. 10

Dato: 01.03.2016

Referatsaker

Sak nr. 9 [17:43:11]

Referat

 • 1.(167)

  Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket) (Prop. 64 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(168)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Une Aina Bastholm og Geir Jørgen Bekkevold om oppretting av lov om etikkinformasjon (Dokument 8:58 S (2015–2016))

 • 3.(169)

  Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet) (Prop. 63 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(170)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe og Geir Pollestad om momskompensasjon for internatskoler (Dokument 8:54 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(171)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) (Prop. 61 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(172)

  Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) (Prop. 60 L (2015–2016))

 • 7.(173)

  Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) (Prop. 62 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes justiskomiteen.

 • 8.(174)

  Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring (Meld. St. 16 (2015–2016))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves. Så har ikke skjedd. – Møtet er hevet.