Stortinget - Møte torsdag den 10. mars 2016 kl. 10

Dato: 10.03.2016

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:14:30]

Referat

 • 1.(177)

  Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten (Prop. 67 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(178)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Engesæth, Terje Breivik og Ola Elvestuen om å innføre miljøavgifter på fossil plast (Dokument 8:57 S (2015–2016))

 • 3.(179)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, Eirin Sund, Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen (Dokument 8:59 S (2015–2016))

 • 4.(180)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje (Dokument 8:60 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(181)

  Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste (Meld. St. 17 (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om behandling av barn og unge som begår overgrep (Dokument 8:55 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(183)

  Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) (Prop. 65 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(184)

  Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) (Prop. 66 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.