Stortinget - Møte tirsdag den 5. april 2016 kl. 10

Dato: 05.04.2016

Referatsaker

Sak nr. 10 [17:08:49]

Referat

 • 1.(230)

  Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.) (Prop. 89 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(231)

  Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) (Prop. 88 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(232)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Torstein Tvedt Solberg og Eirik Sivertsen om å sikre bredbåndstelekommunikasjon i nordområdene (Dokument 8:76 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke.