Stortinget - Møte mandag den 23. mai 2016 kl. 12

Dato: 23.05.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2015–2016), jf. Innst. 268 L (2015–2016) og Prop. 69 L (2015–2016))

Sak nr. 11 [17:48:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.