Stortinget - Møte onsdag den 8. juni 2016 kl. 10

Dato: 08.06.2016

Dokumenter: (Innst. 364 S (2015–2016), jf. Prop. 132 S (2015–2016))

Sak nr. 6 [13:54:49]

Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til 1) godtakelse av forordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning (EU) nr. 514/2014 om fastlegging av alminnelige bestemmelser m.m. (videreutvikling av Schengen-regelverket), 2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av Det indre sikkerhetsfondet for perioden 2014 til 2020

Talere

Votering i sak nr. 6

Hårek Elvenes (H) [13:55:48]: (ordfører for saken): Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union vedtok 16. april 2014 opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av fondet for indre sikkerhet. Det er framforhandlet en avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler vedrørende ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum som en del av det indre sikkerhetsfondet.

Avtalen er ennå ikke undertegnet. Det henger sammen med at kommisjonen tolker Schengen-tilknytningsavtalen slik at Norge først er forpliktet til å meddele godkjennelse av Schengen-rettsaktene. Norge har framholdt at rettsaktene og tilleggsavtalen utgjør et hele som må forelegges Stortinget samlet. Undertegningen vil således finne sted når Stortinget har samtykket til godtakelse av disse rettsaktene. Det er det Stortinget behandler i dag.

Til slutt må jeg komme med en helt nødvendig presisering. Det kom et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Stortingets presidentskap datert 6. juni 2016. Det er en presisering av kostnadene knyttet til å gå inn i dette samarbeidet for Norges del. I proposisjonen står det:

«For perioden 2014–2020 er grense- og visumordningen i utgangspunktet på 2 760 mill. euro (senere redusert av Europaparlamentet til 2 716 mill. euro).»

I presiseringen som kommer fra departementet, er dette kostnadsestimatet justert opp til 2 851 mill. euro. Jeg tar ikke med den innledende teksten, men det er essensen i brevet som kom, og det måtte etter reglementet for Stortinget også meddeles Stortinget på en slik måte.

Presidenten: Da er det meddelt og helt sikkert også kommet med i referatet.

Jenny Klinge (Sp) [13:58:10]: Eg skal vere lynkort. Den svake grensekontrollen som no blir ført i store delar av Schengen-området, har store konsekvensar for Noreg. Sidan vi i Senterpartiet per i dag ikkje har fleirtal på Stortinget for å gjeninnføre nasjonal grensekontroll, jamfør debatten vi nyleg hadde i salen her, er vi avhengige av best mogleg kontroll ved Schengens yttergrenser, sjølvsagt. Det er derfor viktig at den norske regjeringa bidrar til å gjere denne yttergrensekontrollen betre. Eg vil på denne bakgrunnen stemme for forslaget. Samtidig vil eg understreke primærsynspunktet mitt om at Noreg bør tre ut av reglane om grensekontroll i Schengen-avtalen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget samtykker i godtakelse av forordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning (EU) nr. 514/2014 om fastlegging av alminnelige bestemmelser m.m. (videreutvikling av Schengen-regelverket),

II

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av Det indre sikkerhetsfondet for perioden 2014 til 2020.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.