Stortinget - Møte tirsdag den 17. januar 2017

Dato: 17.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:02:53]

Referat

 • 1. (121) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) (Lovvedtak 28 (2016–2017))

  • 2. lov om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (Lovvedtak 10 (2016–2017))

  • – er sanksjonert under 13. januar 2017

 • 2. (122) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (123) Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn) (Prop. 48 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (124) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 (Prop. 51 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (125) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse (Dokument 8:34 S (2016–2017))

 • 6. (126) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte) (Prop. 49 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (127) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap (Dokument 8:33 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8. (128) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge (Dokument 8:30 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9. (129) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg (Dokument 3:3 (2016–2017))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10. (130) Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) (Prop. 50 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Ber noen om ordet før møtet heves? – Det har ikke skjedd. Møtet er dermed hevet.