Stortinget - Møte torsdag den 9. februar 2017

Dato: 09.02.2017
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 5 [11:32:22]

Referat

 • 1. (135) Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven (Prop. 52 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (136) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger) (Dokument 8:37 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3. (137) Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 (Prop. 54 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (138) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å innføre en nærhetsreform i barnevernet (Dokument 8:38 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (139) Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) (Prop. 53 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (140) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om bedre helsehjelp til barn i barnevernet (Dokument 8:39 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (141) Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven (Dokument 3:4 (2016–2017))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.