Stortinget - Møte torsdag den 6. oktober 2016

Dato: 06.10.2016
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:38:02]

Referat

 • 1. Statsbudsjettet 2017 (Prop. 1 S (2016–2017))

 • 2. Skatter, avgifter og toll 2017 (Prop. 1 LS (2016–2017))

 • 3. Nasjonalbudsjettet 2017 (Meld. St. 1 (2016–2017))

 • 4. Endringer i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) (Prop. 2 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 1–4 sendes finanskomiteen.

 • 5. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens (Dokument 8:2 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og Kjersti Toppe om å endre reglene for fravær i videregående opplæring (Dokument 8:1 S (2016–2017))

 • 7. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen og Rasmus Hansson om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler (Dokument 8:3 S (2016–2017))

 • 8. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå (Dokument 8:129 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9. Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) (Prop. 3 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.