Stortinget - Møte onsdag den 26. oktober 2016

Dato: 26.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader: fra representanten Geir Jørgen Bekkevold om permisjon i tiden fra og med 4. november til og med 10. november og fra representanten Torstein Tvedt Solberg om permisjon i tiden fra og med 8. november til og med 10. november, begge for å delta som valgobservatører for OSSEs parlamentariske forsamling under presidentvalget i USA.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Rogaland fylke: Øystein Langholm Hansen

    • For Telemark fylke: Hanne Thürmer

Presidenten: Representanten Helge André Njåstad vil fremsette et representantforslag.

Helge André Njåstad (FrP) []: På vegner av stortingsrepresentantane Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner, Frank J. Jenssen og meg sjølv har eg gleda av å setja fram eit forslag om å tillata stryking av listekandidatar ved fylkestings- og kommunestyreval.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.