Stortinget - Møte tirsdag den 8. november 2016

Dato: 08.11.2016
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:18:13]

Referat

 • 1. (47) Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold (Meld. St. 7 (2016–2017))

 • 2. (48) Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene) (Prop. 10 L (2016–2017))

 • 3. (49) Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.) (Prop. 13 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (50) Varig flomvern i Opovassdraget mv. (Prop. 11 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (51) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal, Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold, Ib Thomsen og Rasmus Hansson om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt (Dokument 8:13 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (52) Prop. 1 S Tillegg 2-5 (2016–2017) Endring av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 2-5 (2016–2017) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2016–2017). Nye kapitler og romertall i Prop. 1 S Tillegg 2-5 (2016–2017), som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (2016–2017), fordeles til komiteene slik:

 • (52) Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017) Kap. 4356, samt romertallene II, III og IV nr. 1 og 2

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • (52) Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017) Romertall IV nr. 3

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7. (53) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) (Prop. 12 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (54) Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel) (Prop. 14 L (2016–2017))

 • 9. (55) Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret) (Prop. 15 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes justiskomiteen.

 • 10. (56) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen om å tillate stryking av listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg (Dokument 8:14 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11. (57) Pelsdyrnæringen (Meld. St. 8 (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 12. (58) Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 (Prop. 16 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.