Stortinget - Møte tirsdag den 15. november 2016

Dato: 15.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Presidenten: Sak nr. 1 var redegjørelse av statsministeren om Norges bidrag til kampen mot ISIL. Som tidligere vedtatt vil redegjørelsen bli vedlagt protokollen.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 32 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 3–5, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

 • forslagene nr. 6–8, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 9–11, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Senterpartiet og Venstre

 • forslagene nr. 12–15, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 16–32, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

Det voteres først over forslagene nr. 19, 28 og 29, fra Venstre.

Forslag nr. 19 lyder:

«Sjef Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben og Luftoperativt inspektorat lokaliseres til Rygge.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Områdestrukturen i Heimevernet etableres med 40 000 personell.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Innsatsstyrken i Heimevernet etableres med 5 000 personell.»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 92 stemmer mot og 4 stemmer for forslagene fra Venstre.

(Voteringsutskrift kl. 18.49.22)

Flere fra salen []: Systemet fungerer ikke, vi får ikke stemt!

Presidenten: Vi tar voteringen på nytt, vi skal stemme med ny teknologi.

Votering:

Forslagene fra Venstre ble med 92 mot 4 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.50.22)

Presidenten: Presidenten vil gå til neste votering for å se om vi da har med oss de nye skjermene.

Det voteres over forslagene nr. 16 og nr. 24–26, fra Venstre.

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i Venstres alternative tabell til proposisjonens Tabell 5.1.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Bestilling av 18 stk. F-35 faseforskyves med fem år.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Jegerbataljon bygges opp ved Garnisonen i Porsanger.»

Forslag nr. 26 lyder:

«To sett med mobilt kampluftvern anskaffes.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 89 stemmer mot og 5 stemmer for forslagene fra Venstre.

(Voteringsutskrift kl. 18.51.25)

Stein Erik Lauvås (A) []: President! Jeg fikk ikke votert, systemet fungerer ikke!

Presidenten: Er det andre enn representanten Lauvås som ikke har en skjerm som fungerer? – Flere av representantene får ikke votert. Vi tar også denne voteringen på nytt.

Votering:

Forslagene fra Venstre ble med 91 mot 5 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.52.25)

Stein Erik Lauvås (A) []: Det virker fortsatt ikke!

Presidenten: Representanten Lauvås blir flyttet – han får låne nabosetet. Er det andre representanter som ikke har voteringsmulighet på skjerm? – Det ser det ikke ut til å være.

Det voteres så over forslagene nr. 22, 27 og 31, fra Venstre.

Forslag nr. 22 lyder:

«Luftforsvarets Programmeringssenter lokaliseres til Sørreisa.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Det bygges opp en hærreserve med base på Rena Leir.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Forsvarets verksted på Karljohansvern selges.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslagene.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 87 stemmer mot og 10 stemmer for forslagene fra Venstre.

(Voteringsutskrift kl. 18.55.03)

Presidenten: Lauvås’ stemme er ikke registrert, det er heller ikke presidentens.

Presidenten kan nå se fortløpende hvem som stemmer hva, på sin skjerm. Tidligere har presidenten hatt oversikt bare når det har vært inntil 5 stemmer, nå er det litt større skjermbilde. Verken Lauvås’ eller Hjemdals stemme er altså registrert.

Da tar vi denne voteringen på nytt. Vi går tilbake til knappene, de knappene vi har brukt i tre år i denne stortingsperioden.

Votering:

Forslagene fra Venstre ble med 87 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.56.44)

Presidenten: Virker knappene? – Det ser slik ut.

Det voteres over forslagene nr. 17, 18, 20, 21, 23, 30 og 32, fra Venstre.

Forslag nr. 17 lyder:

«Kystjegerkommandoen, Taktisk båtskvadron og Skjold-klasse korvetter inngår i et nytt kystforsvar.»

Forslag nr. 18 lyder:

«DA-20 EK og VIP-fly fases ut. 717 skvadronen legges ned.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Luftforsvarets EK-støttesenter videreføres på Rygge.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Luftforsvarets flytaktiske skole videreføres på Rygge.»

Forslag nr. 23 lyder:

«334 skvadronen videreføres på Bardufoss.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Hovemoen leir legges ned.»

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Venstre ble med 86 mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.57.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13 og 14, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringa etablere ei ståande og sjølvstendig mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen. Materiell og personellheimlar til denne avdelinga vert henta frå dagens brigadesystem.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Heimevernet vert tilført auka ressursar som sikrar årleg trening med seks dagar for soldatane og ni dagar for befalet.»

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 91 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.57.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa om å syte for at det vert gjenoppretta ei nasjonal kornlagerordning i Noreg.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 91 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.57.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 15, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat vert lokalisert til Reitan, i tråd med Stortingets vedtak jf. Innst. 388 S (2011–2012) jf. Prop. 73 S (2011–2012).»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 89 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.58.15)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Senterpartiet og Venstre.

Forslaget lyder:

«Sjøheimevernet etableres med en styrke på 1 200 personell og en innsatsstyrke på 500 personell.»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Venstre ble med 86 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.58.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Senterpartiet og Venstre.

Forslaget lyder:

«Leopard 2 moderniseres i tråd med Stortingets vedtak i Innst. 337 S (2014–2015).»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Venstre ble med 86 mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.58.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Senterpartiet og Venstre.

Forslaget lyder:

«Artilleri anskaffes i tråd med Stortingets vedtak i Innst. S 370 (2008–2009).»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet og Venstre ble med 83 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.59.25)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6 og 7, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 6 lyder:

«Luftforsvarets skolesenter (LSK) med Luftforsvarets befalsskole (LBSK), Luftforsvarets tekniske skole og avdeling for teknologibasert læring (ATL) videreføres på Kjevik.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Ansvarlig sjef for Luftforsvarets skolesenter legges til Kjevik.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 86 mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.59.45)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslaget lyder:

«Åsegarden leir overføres til Harstad kommune.»

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 80 mot 18 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.00.09)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Forslaget lyder:

«Heimevernet videreføres med dagens distrikter.»

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 81 mot 17 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.00.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3 og 5, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Fire stk. P-3 Orion moderniseres.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Forsvarets fem musikkorps videreføres i samarbeid med Kulturdepartementet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 80 mot 18 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.00.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Andøya flystasjon videreføres som base for maritime overvåkningsfly.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede eventuelt behov for luftvern og kostnader ved dette ved videreføring av maritime overvåkningsfly på Andøya flystasjon og legge dette fram for Stortinget på egnet måte.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 76 mot 22 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.01.17)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
I

Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i proposisjonens tabell 5.1, med tre unntak: 18 Bell 412 helikoptre opprettholdes inntil videre, Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes og antall distriktstaber i Heimevernet forblir elleve og endres ikke til ti. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.

Presidenten: Bak innstillingen står Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 77 mot 21 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.01.59)

Videre var innstilt:

II

Generalinspektørene endrer navn til sjef Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.

Presidenten: Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

III

Skjold-klasse korvetter fases ut.

Presidenten: Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen. Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 84 mot 12 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.02.47)

Videre var innstilt:

IV

DA-20 EK og VIP fly fases ut. 717 skvadron legges ned. 339 skvadron lokaliseres til Rygge. 334 skvadron lokaliseres til Haakonsvern orlogsstasjon.

Presidenten: Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen. Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 85 mot 12 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.03.16)

Videre var innstilt:

V

333 skvadron lokaliseres til Evenes. Andøya flystasjon legges ned.

Presidenten: Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 75 mot 22 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.03.43.)

Videre var innstilt:

VI

Sjef Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Forsvarets EK-støttesenter videreføres på Rygge. Luftforsvarets programmeringssenter lokaliseres til Rygge.

Presidenten: Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 84 mot 14 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.04.13)

Videre var innstilt:

VII

Luftforsvarets skolesenter lokaliseres til Værnes. Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned.

Presidenten: Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen.

Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 85 mot 11 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.04.41)

Videre var innstilt:

VIII

Sjøheimevernet legges ned.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til innstillingen.

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 80 mot 17 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.05.09)

Videre var innstilt:

IX

Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned. Hovemoen leir og Åsegarden leir legges ned.

Presidenten: Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen.

Senterpartiet og Venstre har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 86 mot 11 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.05.36)

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Karin Andersen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet

Det voteres først over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i tråd med Dokument 8:68 S (2015–2016) sette i gang et arbeid med en kompetansereform for kommunene i samarbeid med partene i arbeidslivet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 62 mot 34 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.06.28)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 2, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i samarbeid med KS og arbeidstakerorganisasjonene vurdere gjennomføring av en kompetansereform for kommunene.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 59 mot 39 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.06.55)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:68 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Stein Erik Lauvås, Marianne Aasen og Ruth Grung om en kompetansereform for kommunene – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak til lov

om endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

I

I lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag skal desse endringane gjerast:

§ 5-20 første ledd skal lyde:

(1) For krav på dekning av felleskostnader og andre krav frå lagsforholdet har laget panterett i andelen framfor alle andre hefte. Pantekravet kan ikkje vere større enn ein sum som svarar til to gonger grunnsummen i folketrygda. Grunnsummen som gjeld på tidspunktet da tvangsdekning blir vedteken gjennomført, skal leggjast til grunn for berekninga. Panteretten omfattar også krav som skulle ha vore betalte etter at det har kome inn eit kravsmål til namsstyresmaktene om tvangsdekning.

II

I lov 23. mai 1997 nr. 31 om eigarseksjonar skal desse endringane gjerast:

§ 25 første ledd skal lyde:

De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført, skal legges til grunn for beregningen. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

III

I lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken skal desse endringane gjerast:

§ 4 første ledd skal lyde:

Husbanken vert leidd av ein administrerande direktør som vert tilsett av Kongen i statsråd.

IV

I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser skal desse endringane gjerast:

§ 14 første ledd skal lyde:

I samband med disposisjon som er ei direkte følgje av grenseendring etter lova her, skal det ikkje betalast dokumentavgift etter § 6 i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift, tinglysingsgebyr etter § 12 b i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing, gebyr etter § 16 i lov 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger eller omregistreringsavgift etter § 1 i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

V

Loven trer i kraft straks.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Geir Jørgen Bekkevold på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 2 og 3, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 4, fra André N. Skjelstad på vegne av Venstre og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 5, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet

Det voteres først over forslag nr. 5, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig overføre det faglige ansvaret for gjennomføring av medisinske aldersvurderinger til Folkehelseinstituttet, og sikre at bruk av medisinsk aldersvurdering alltid ses i en helhetlig sammenheng og benyttes etter vurdering i den enkeltes sak.»

Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 83 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.08.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av et forskningsprosjekt for utvikling av en metode for psykososiale aldersundersøkelser.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 89 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.09.15)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å sikre at aldersuttalelser fra saksbehandlere i Politiets utlendingsenhet og UDI er av god nok kvalitet, og at aldersfastsettelse i vedtak synliggjøres i tilstrekkelig grad.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å sikre at aldersuttalelser fra omsorgssenter og asylmottak foreligger i flere saker.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 83 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.09.39)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram endringer i bruken av aldersundersøkelser i utlendingssaker som klargjør at slike undersøkelser bare skal brukes i saker der det er konkrete grunner til tvil om asylsøkers oppgitte alder.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ble med 83 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.10.07)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:93 S (2015–2016) – Representantforslag fra Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt ett forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Sonja Mandt på vegne av Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om en strategi for økt satsing på norske tv-serier, for å få opp antallet nyproduserte norske tv-serier i alle kanaler.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 62 mot 36 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 19.11.04)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:91 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen og Hege Haukeland Liadal om en strategi for økt satsing på norske tv-serier – vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak til lov

om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

I

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) skal ny § 15-3 lyde:

§ 15-3. Betalingsutsettelse for formuesskatt

(1) Personlig eier av aksje kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på aksjen.

(2) Personlig eier av annen virksomhet kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på virksomhetsformuen dersom virksomheten har underskudd i årsregnskapet kalenderåret før inntektsåret. Som virksomhetsformue regnes andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 40 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.12.06)

Videre var innstilt:

(3) Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen.

(4) Utsatt betaling etter denne bestemmelsen kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet utsatt formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.

(5) Utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Ved oversittelse av ny betalingsfrist beregnes forsinkelsesrente etter § 11-1 av kravet tillagt rente etter første punktum.

(6) Skattyter som kan kreve betalingsutsettelse etter denne bestemmelsen, kan fritas for forskuddstrekk og forskuddsskatt tilsvarende forventet utsatt formuesskatt.

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning for formuesskatt i inntektsårene 2016 og 2017.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 4 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.12.31)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 90 mot 4 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 19.12.55)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak til lover
A.lov

om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

I

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endring:

Ny § 4-13 skal lyde:
§ 4-13 Plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål

1. Morselskap som er hjemmehørende i Norge og har foretak i utlandet, skal innen 31. desember i året etter regnskapsåret levere en rapport med opplysninger om fordelingen av inntekt og skatt i de landene konsernet har foretak (land-for-land-rapport for skatteformål). Rapporten skal også inneholde en beskrivelse av konsernets økonomiske aktivitet i hvert enkelt land, samt opplysninger om hvert foretak i konsernet og den økonomiske aktiviteten foretakene driver.

2. Rapporteringsplikten etter nr. 1 gjelder tilsvarende for andre foretak i Norge enn morselskap som er hjemmehørende i Norge, dersom:

 • a) Det utenlandske morselskapet ikke har plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål i landet der det er hjemmehørende,

 • b) landet der morselskapet er hjemmehørende, ikke har avtale med Norge om automatisk utveksling av land-for-land-rapporter for skatteformål med virkning ved utløpet av rapporteringsåret etter nr. 1, eller

 • c) ligningsmyndighetene har varslet foretaket i Norge om at landet der morselskapet er hjemmehørende, ikke overholder avtale som nevnt i bokstav b eller av andre grunner ikke sender land-for-land-rapporter for skatteformål til Norge.

3. Foretak som er hjemmehørende i Norge og som inngår i et konsern der ett eller flere foretak har plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter nr. 1 og 2, skal samtidig som det leverer selvangivelse for det året rapporteringen gjelder, opplyse ligningsmyndighetene om hvilket foretak i konsernet som skal levere land-for-land-rapport for skatteformål og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende.

4. Plikten til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter nr. 1 og 2 og til å gi opplysninger etter nr. 3 gjelder ikke dersom konsernet hadde en samlet inntekt under 6 500 000 000 kroner i året før regnskapsåret.

5. Land-for-land-rapporten skal utarbeides på engelsk.

6. Ligningsmyndighetene kan bare utlevere land-for-land-rapporten for skatteformål til andre etter reglene i § 3-13 nr. 2 til 8 og til utenlandske myndigheter etter folkerettslig avtale.

7. Departementet kan fastsette forskrifter og retningslinjer til utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen, herunder fastsette skjema for innrapportering av opplysninger og fastsette unntak fra plikten til å levere land-for-land-rapport.

II

Loven trer i kraft straks med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2016 og senere. § 4-13 nr. 2 skal likevel bare ha virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2017 eller senere.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:

Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Videre var innstilt:

B.

I

Stortinget ber regjeringen sørge for at selskap som etter forslagene i land-for-land-rapportering til skattemyndighetene, også blir pliktige til å rapportere etter regnskaps- og verdipapirloven, og at selskapene skal rapportere betalt inntektsskatt og påløpt inntektsskatt, antall ansatte, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående/ikke nærstående foretak og bokført egenkapital.

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge frem mot OECDs revisjon av BEPS-modellovgivningen for land-for-land-rapportering for skatteformål er en aktiv pådriver for økt åpenhet, slik at nøkkeltall for betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående og ikke nærstående foretak og bokført egenkapital så snart som mulig kan offentliggjøres for alle bransjer omfattet av plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål, og at dette blir den del av den internasjonale standarden. Norge bør i den sammenheng kunne vise til at vi praktiserer åpenhet på de samme punktene gjennom våre nasjonale krav i regnskaps- og verdipapirloven.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft avtalen undertegnet 3. november 2015 om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De forente arabiske emirater.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft protokollen til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits undertegnet i Oslo 4. september 2015.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 11

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Zambia undertegnet i Lusaka 17. desember 2015.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.