Stortinget - Møte tirsdag den 16. januar 2018

Dato: 16.01.2018
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:49:35]

Referat

 • 1. (215) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge (Dokument 8:106 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2. (216) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om å prioritere ideelle foran kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser (Dokument 8:104 S (2017–2018))

 • 3. (217) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Ivar Odnes og Geir Adelsten Iversen om å be regjeringen fremlegge en stortingsmelding om psykisk helsevern (Dokument 8:105 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (218) Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk (Prop. 38 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (219) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet (Dokument 8:103 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (220) Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) (Prop. 37 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.