Stortinget - Møte torsdag den 8. februar 2018

Dato: 08.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:52:15]

Referat

 • 1. (248) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 6 (2017–2018))

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (249) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø (Dokument 8:127 S (2017–2018))

  Samr.: Vert behandla etter forretningsordenen § 39 andre ledd bokstav e.

 • 3. (250) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad og Marius Meisfjord Jøsevold om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer (Dokument 8:108 LS (2017–2018))

  Samr.: Vert send Stortingets presidentskap, som legg sitt utkast til innstilling fram for kontroll- og konstitusjonskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

 • 4. (251) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om samboergaranti i eldreomsorgen (Dokument 8:128 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (252) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Masud Gharahkhani, Lene Vågslid, Siri Gåsemyr Staalesen, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot sosial kontroll og æresvold (Dokument 8:118 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send justiskomiteen, som legg sitt utkast til innstilling fram for familie- og kulturkomiteen og utdannings- og forskingskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.