Stortinget - Møte onsdag den 20. desember 2017

Dato: 20.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 5 [14:25:28]

Referat

 • 1. (206) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover

   • (Lovvedtak 10 (2017–2018))

  • 2. lov om endringer i diskrimineringsombudsloven mv.

   • (Lovvedtak 12 (2017–2018))

  • 3. lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, kommuneloven og regnskapsloven (videreføring av redegjørelsesplikten)

   • (Lovvedtak 11 (2017–2018))

  • 4. lov om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

   • (Lovvedtak 13 (2017–2018))

  • 5. lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

   • (Lovvedtak 14 (2017–2018))

  • 6. lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

   • (Lovvedtak 15 (2017–2018))

  • 7. lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

   • (Lovvedtak 16 (2017–2018))

  • 8. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

   • (Lovvedtak 17 (2017–2018))

  • 9. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

   • (Lovvedtak 18 (2017–2018))

  • 10. lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)

   • (Lovvedtak 19 (2017–2018))

  • 11. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

   • (Lovvedtak 20 (2017–2018))

  • 12. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

   • (Lovvedtak 21 (2017–2018))

  • 13. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

   • (Lovvedtak 22 (2017–2018))

  • 14. midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

   • (Lovvedtak 23 (2017–2018))

  • 15. lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

   • (Lovvedtak 24 (2017–2018))

  • 16. lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

   • (Lovvedtak 25 (2017–2018))

  • 17. lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)

   • (Lovvedtak 26 (2017–2018))

  • – er sanksjonert under 19. desember 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (207) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om videreføring og utvidelse av forsøk med tettere oppfølging ved sykefravær og egenmelding ved sykdom i opptil ett år

  • (Dokument 8:97 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (208) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Geir Adelsten Iversen om ei offentleg utgreiing (NOU) om norsk ruspolitikk

  • (Dokument 8:99 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (209) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om endringer i straffeloven med sikte på at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke

  • (Dokument 8:96 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5. (210) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Leif Audun Sande, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen

  • (Dokument 8:95 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Da dette er det siste stortingsmøtet i 2017, vil presidenten benytte anledningen til å takke alle for den innsatsen som er gjort denne høsten.

Presidenten vil ønske alle representantene, regjeringens medlemmer, alle ansatte, pressen og alle som har hatt sitt arbeid knyttet til Stortinget, en gledelig jul og et fredfullt godt nytt år.

Presidenten vil minne om at første møte over nyttår blir tirsdag 9. januar.

Ber noen om ordet før møtet heves? – God jul, møtet er hevet.