Stortinget - Møte tirsdag den 8. januar 2019

Dato: 08.01.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:51:22]

Referat

 • 1. (143) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) (Lovvedtak 36 (2018–2019))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 19 (2018–2019))

  • 3. lov om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 22 (2018–2019))

  • 4. lov om endringer i petroleumsskatteloven (Lovvedtak 23 (2018–2019))

  • 5. lov om endringer i folketrygdloven (Lovvedtak 24 (2018–2019))

  • 6. lov om endringer i skatteloven (Lovvedtak 25 (2018–2019))

  • 7. lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. (Lovvedtak 26 (2018–2019))

  • 8. lov om endring i innskuddspensjonsloven (Lovvedtak 27 (2018–2019))

  • 9. lov om endring i bidragsinnkrevingsloven (Lovvedtak 28 (2018–2019))

  • 10. lov om endringer i skattebetalingsloven (Lovvedtak 29 (2018–2019))

  • 11. lov om endringer i tolloven (Lovvedtak 30 (2018–2019))

  • 12. lov om endringer i a-opplysningsloven (Lovvedtak 31 (2018–2019))

  • 13. lov om endringer i SI-loven (Lovvedtak 32 (2018–2019))

  • 14. lov om endringer i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 33 (2018–2019))

  • 15. lov om endring i folkeregisterloven (Lovvedtak 34 (2018–2019))

  • 16. lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 35 (2018–2019))

  • 17. lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) (Lovvedtak 21 (2018–2019))

  • 18. lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) (Lovvedtak 6 (2018–2019))

  • 19. lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) (Lovvedtak 13 (2018–2019))

  • 20. lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) (Lovvedtak 14 (2018–2019))

  • 21. lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) (Lovvedtak 12 (2018–2019))

  • 22. lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) (Lovvedtak 20 (2018–2019))

  • 23. lov om endringar i kulturminnelova (Lovvedtak 15 (2018–2019))

  • 24. lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) (Lovvedtak 18 (2018–2019))

  • 25. lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) (Lovvedtak 17 (2018–2019))

  • – er sanksjonert under 20. desember 2018

  • Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (144) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer (Prop. 42 LS (2018–2019))

  Samr.: Vert send justiskomiteen, unnateke B, som legg utkastet sitt til tilråding fram for utanriks- og forsvarskomiteen til uttale før tilråding vert lagd fram.

 • 3. (145) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Prop. 44 L (2018–2019))

  Samr.: Vert send kommunal- og forvaltingskomiteen.

 • 4. (146) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov (Dokument 8:64 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt utdannings- og forskingskomiteen.

 • 5. (147) Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov) (Prop. 43 L (2018–2019))

 • 6. (148) Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

  Samr.: Nr. 5 og 6 vert sende utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig handsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.