Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2019

Dato: 07.02.2019
President: Morten Wold

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:28:34]

Referat

  • 1. (165) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Eigil Knutsen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven (Dokument 8:74 S (2018-2019))

    Samr.: Vert sendt justiskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for arbeids- og sosialkomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

  • 2. (166) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser (Dokument 8:73 S (2018-2019))

    Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.