Stortinget - Møte torsdag den 7. mars 2019

Dato: 07.03.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:36:08]

Referat

 • 1. (186) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter (Dokument 8:91 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (187) Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektsdøden (Dokument 8:88 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt energi- og miljøkomiteen, som legg fram sitt utkast til tilråding for næringskomiteen til fråsegn før tilrådinga vert lagd fram.

 • 3. (188) Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle (Dokument 8:87 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (189) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål (Dokument 8:89 S (2018–2019))

  Samr.: Vert sendt justiskomiteen.

 • 5. (190) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier (Dokument 8:90 S (2018–2019))

Presidenten: Presidenten føreslår at nr. 190 vert sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

Bjørnar Moxnes (R) []: Det gjelder nr. 190, strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier. Vi foreslår at den saken behandles raskt, etter § 39 c, fordi det fortsatt er mange farlige, smale, svingete og glatte veier rundt i landet vårt. Vinteren er ikke over, selv om det er blitt litt varmere her sørpå. Det er også mange farlige utenlandske vogntog, så vi trenger strakstiltak fra Stortinget, mener vi.

Presidenten: Det er vel, slik presidenten ser det, ikkje noko i det representantforslaget som skulle tilseia at ikkje transportkomiteen kan behandla det. Presidenten har sjølv vore medlem i den komiteen i to periodar, og han kan jobba veldig raskt!

Det ligg føre to forslag til behandlingsmåte. Presidenten føreslår at nr. 190 vert sendt til transport- og kommunikasjonskomiteen. Bjørnar Moxnes har på vegner av Raudt fremja forslag om behandling etter forretningsordenens § 39 c.

Det vert votert alternativt mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Bjørnar Moxnes.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget frå presidenten og forslaget frå Bjørnar Moxnes vart forslaget frå presidenten vedteke med 88 mot 6 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.38.37)

Presidenten: Presidentens forslag til behandlingsmåte er dermed vedteke.

Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.