Stortinget - Møte tirsdag den 26. mars 2019

Dato: 26.03.2019
President: Morten Wold

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 16 [16:35:41]

Referat

 • 1. (209) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) (Lovvedtak 42 (2018–2019))

 • - er sanksjonert under 15. mars 2019

 • 2. (210) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) (Lovvedtak 39 (2018–2019))

 • - er sanksjonert under 22. mars 2019

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (211) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen (Prop. 56 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (212) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig (Dokument 8:103 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen og næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (213) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) (Prop. 57 S (2018–2019))

 • 6. (214) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Martha Tærud og Nils T. Bjørke om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge (Dokument 8:104 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes finanskomiteen.

 • 7. (215) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) (Prop. 55 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (216) Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) (Prop. 53 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9. (217) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) (Prop. 54 S (2018–2019))

 • 10. (218) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken (Dokument 8:102 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11. (219) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12. (220) Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018 (Meld. St. 15 (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.