Stortinget - Møte mandag den 29. april 2019

Dato: 29.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 11 [18:46:08]

Referat

  • 1. (326) Statsrekneskapen 2018 (Meld. St. 3 (2018–2019))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

  • 2. (327) Finansmarkedsmeldingen 2019 (Meld. St. 24 (2018–2019))

    Enst.: Sendes finanskomiteen. Behandles innen Stortinget avslutter sine forhandlinger i juni.

  • 3. (328) Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.) (Prop. 105 L (2018–2019))

  • 4. (329) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å legge til rette for rettsforfølgning av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak (Dokument 8:143 S (2018–2019))

    Enst.: Nr. 3 og 4 sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.