Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2019

Dato: 21.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 3 [16:05:10]

Referat

 • 1. (398) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) (Lovvedtak 70 (2018–2019))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 71 (2018–2019))

  • 3. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) (Lovvedtak 72 (2018–2019))

  • 4. lov om endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende) (Lovvedtak 105 (2018–2019))

  • 5. lov om endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.) (Lovvedtak 75 (2018–2019))

  • 6. lov om endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre) (Lovvedtak 76 (2018–2019))

  • 7. lov om endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret) (Lovvedtak 77 (2018–2019))

  • 8. lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (Lovvedtak 91 (2018–2019))

  • 9. lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) (Lovvedtak 89 (2018–2019))

  • 10. lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.) (Lovvedtak 96 (2018–2019))

  • 11. lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 97 (2018–2019))

  • 12. lov om endring i inndelingslova (Lovvedtak 98 (2018–2019))

  • 13. lov om endringar i skattebetalingsloven (Lovvedtak 99 (2018–2019))

  • 14. lov om endringar i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 100 (2018–2019))

  • 15. lov om endringar i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 101 (2018–2019))

  • 16. lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven (Lovvedtak 102 (2018–2019))

  • 17. lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 om endringer i a-opplysningsloven (Lovvedtak 103 (2018–2019))

  • 18. lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) (Lovvedtak 90 (2018–2019))

  • 19. lov om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) (Lovvedtak 80 (2018–2019))

  • 20. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.) (Lovvedtak 81 (2018–2019))

  • 21. lov om endringer i abortloven (fosterreduksjon) (Lovvedtak 95 (2018–2019))

  • 22. lov om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) (Lovvedtak 82 (2018–2019))

  • 23. lov om endringer i smittevernloven (lovrevisjon) (Lovvedtak 83 (2018–2019))

  • 24. lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling) (Lovvedtak 63 (2018–2019))

  • 25. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) (Lovvedtak 60 (2018–2019))

  • 26. lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger) (Lovvedtak 58 (2018–2019))

  • 27. lov om endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) (Lovvedtak 61 (2018–2019))

  • 28. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) (Lovvedtak 62 (2018–2019))

  • 29. lov om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) (Lovvedtak 56 (2018–2019))

  • 30. lov om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) (Lovvedtak 104 (2018–2019))

  • 31. lov om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) (Lovvedtak 79 (2018–2019))

  • 32. lov om endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.) (Lovvedtak 88 (2018–2019))

  • 33. lov om endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.) (Lovvedtak 67 (2018–2019))

  • 34. lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) (Lovvedtak 85 (2018–2019))

  • 35. lov om endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.) (Lovvedtak 87 (2018–2019))

  • 36. lov om endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) (Lovvedtak 86 (2018–2019))

  • 37. lov om endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (plikt til å tilby skoletur med overnatting, skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, opplæring i kvensk, samansetjing av yrkesopplæringsnemnder, politiattest i vidaregåande skole m.m.) (Lovvedtak 68 (2018–2019))

  • 38. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) (Lovvedtak 69 (2018–2019))

  • 39. lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) (Lovvedtak 92 (2018–2019))

  • 40. lov om forbud mot hold av pelsdyr (Lovvedtak 93 (2018–2019))

  • 41. lov om endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) (Lovvedtak 94 (2018–2019))

  • 42. lov om endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) (Lovvedtak 78 (2018–2019))

  • 43. lov om endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss) (Lovvedtak 73 (2018–2019))

  • 44. lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) (Lovvedtak 64 (2018–2019))

  • 45. lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) (Lovvedtak 74 (2018–2019))

  • 46. lov om endringer i postloven (antall omdelingsdager) (Lovvedtak 66 (2018–2019))

  • 47. lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) (Lovvedtak 65 (2018–2019))

  • – er sanksjonert under 21. juni 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (399) Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) (Prop. 129 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (400) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene (Dokument 8:176 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (401) Opplysningsvesenets fond (Meld. St. 29 (2018–2019))

 • 5. (402) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) (Prop. 130 L (2018–2019))

 • 6. (403) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold (Dokument 8:174 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (404) Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier (Prop. 127 LS (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (405) Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer) (Prop. 128 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 9. (406) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus (Dokument 8:180 S (2018–2019))

 • 10. (407) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk (Dokument 8:181 S (2018–2019))

 • 11. (408) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet (Dokument 8:186 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12. (409) Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget (Prop. 131 L (2018–2019))

 • 13. (410) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.) (Prop. 132 L (2018–2019))

 • 14. (411) Endringer i tvisteloven (verdigrensene) (Prop. 133 L (2018–2019))

 • 15. (412) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets (Dokument 8:173 S (2018–2019))

 • 16. (413) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt (Dokument 8:175 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 12–16 sendes justiskomiteen.

 • 17. (414) Samisk språk, kultur og samfunnsliv (Meld. St. 31 (2018–2019))

 • 18. (415) Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) (Prop. 134 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 17–18 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 19. (416) Samhandling for betre sjøtryggleik (Meld. St. 30 (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 20. (417) Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring (Meld. St. 32 (2018–2019))

 • 21. (418) Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) (Prop. 135 L (2018–2019))

 • 22. (419) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett (Dokument 8:177 S (2018–2019))

 • 23. (420) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres (Dokument 8:183 S (2018–2019))

 • 24. (421) Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen (Dokument 8:184 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 20–24 sendes næringskomiteen.

 • 25. (422) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget (Dokument 8:171 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 26. (423) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste (Dokument 8:178 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 27. (424) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke (Dokument 8:182 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Før møtet heves, vil presidenten gjør representantene oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt mandag den 30. september kl. 13.

Da dette er det siste ordinære stortingsmøtet før ferien, vil presidenten før møtet heves, benytte anledningen til å takke alle medrepresentanter, medlemmer av regjeringen, Stortingets personale, presselosjen og alle som ellers har sitt daglige virke her i Stortinget, for godt samarbeid og ønske alle en riktig god sommer.

Ber noen om ordet før møtet heves? Så synes ikke, og møtet er hevet.