Stortinget - Møte mandag den 30. september 2019

Dato: 30.09.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 1 [13:02:02]

Referat

 • 1. (425) Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019 (Prop. 138 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2. (426) Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.) (Prop. 137 L (2018–2019))

 • 3. (427) Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) (Prop. 142 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes justiskomiteen.

 • 4. (428) Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) (Prop. 139 L (2018–2019))

 • 5. (429) Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) (Prop. 141 L (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (430) Opphevelse av omstillingslova (Prop. 136 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 7. (431) Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018 (Prop. 140 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (432) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring (Dokument 8:185 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Vi er da kommet til avslutningen av det 163. storting, det andre storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak oss.

Det har vært et høyt aktivitetsnivå gjennom hele sesjonen, og spørreinstituttet har vært hyppig benyttet. På det nåværende tidspunkt er det levert inn 2 353 skriftlige spørsmål fra representantene. Regjeringens medlemmer har besvart 261 spørsmål til ordinær spørretime, 147 hovedspørsmål i muntlig spørretime og 59 interpellasjoner.

Komiteene har holdt til sammen 105 høringer, og det ble avgitt 426 innstillinger i løpet av sesjonen 2018–2019 – et tall som er omtrent på nivå med tidligere sesjoner.

I sesjonen 2018–2019 ble det fremmet til sammen 186 representantforslag. Det var færre enn foregående sesjon, men likevel det nest høyeste antall representantforslag det har vært i en sesjon.

I januar 2019 gikk Kristelig Folkeparti inn i regjeringssamarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Regjeringen fikk med det et flertall bak seg i Stortinget. En overgang fra mindretallsregjering til flertallsregjering påvirker naturligvis den parlamentariske hverdagen.

Det viser også statistikken for anmodningsvedtak tydelig: I sesjonen 2017–2018 ble det vedtatt 429 anmodninger til regjeringen. I inneværende sesjon er antallet sunket til 91.

Stortinget behandlet en rekke forslag til lovendringer i sesjonen 2018–2019. Blant de mest debatterte var forslagene til endring i abortloven og om lov om forbud mot hold av pelsdyr, som begge ble behandlet torsdag 13. juni. Til sammen har Stortinget behandlet 148 proposisjoner og 27 meldinger fra regjeringen denne sesjonen. Det har vært holdt 13 redegjørelser fra regjeringens medlemmer.

Presidenten vil til slutt gjerne takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 163. storting for avsluttet, og ber samtidig representantene undertegne den fremlagte protokollen.