Stortinget - Møte tirsdag den 6. november 2018

Dato: 06.11.2018
President: Morten Wold

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:42:32]

Referat

 • 1. (56) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik og Arild Grande, Lise Christoffersen og Leif Audun Sande om gjennomsnittsberegning av arbeidstid (Dokument 8:33 S (2018–2019))

  Samr.: Vert send arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (57) Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) (Prop. 10 LS (2018–2019))

  Samr.: Vert send familie- og kulturkomiteen, unnateke B, som vert send familie- og kulturkomiteen, som legg fram sitt utkast til innstilling for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstillinga vert gjeven.

 • 3. (58) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om likelønn – fra ord til handling! (Dokument 8:30 S (2018–2019))

  Samr.: Vert send familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (59) Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) (Prop. 7 L (2018–2019))

  Samr.: Vert send finanskomiteen.

 • 5. (60) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet) (Prop. 8 S (2018–2019))

  Samr.: Vert send finanskomiteen, som legg fram sitt utkast til innstilling for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstillinga vert gjeven.

 • 6. (61) Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) (Prop. 9 L (2018–2019))

 • 7. (62) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet (Dokument 8:27 S (2018–2019))

 • 8. (63) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås om et krafttak mot mishandling, vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (Dokument 8:28 S (2018–2019))

  Samr.: Nr. 6–8 vert sende justiskomiteen.

 • 9. (64) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner, punkt 6 (Dokument 19 (2017–2018))

  Samr.: Vert send kontroll- og konstitusjonskomiteen, som legg fram sitt utkast til innstilling for presidentskapet til fråsegn før innstillinga vert gjeven.

 • 10. (65) Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) (Dokument 3:3 (2018–2019))

 • 11. (66) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter (Dokument 3:4 (2018–2019))

 • 12. (67) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018

  Samr.: Nr. 10–12 vert sende kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13. (68) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils Kristian Sandtrøen, Maria Aasen-Svendsrud, Terje Aasland, Ruth Grung, Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser (Dokument 8:31 S (2018–2019))

 • 14. (69) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser (Dokument 8:34 S (2018–2019))

  Samr.: Nr. 13 og 14 vert sende næringskomiteen.

 • 15. (70) Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter) (Prop. 6 L (2018–2019))

 • 16. (71) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving (Dokument 8:26 S (2018–2019))

 • 17. (72) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen (Dokument 8:32 S (2018–2019))

 • 18. (73) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter (Dokument 8:35 S (2018–2019))

  Samr.: Nr. 15–18 vert sende transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.