Stortinget - Møte tirsdag den 4. februar 2020

Dato: 04.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [15:14:31]

Referat

  • 1. (146) Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 8 (2019–2020))

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (147) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid (Dokument 8:54 S (2019–2020))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.