Stortinget - Møte torsdag den 30. april 2020

Dato: 30.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:38:09]

Referat

 • 1. (291) Statsministerens kontor melder at

 • 1. midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Lovvedtak 85 (2019–2020))

 • ? er sanksjonert under 29. april 2020

 • 2. (292) Meddelelse fra statsministerens kontor, datert 29. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (293) Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) (Prop. 97 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (294) Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 (Prop. 92 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt B, som sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (295) Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) (Prop. 98 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6. (296) Nokre saker om luftfart, veg og post (Prop. 95 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7. (297) Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) (Prop. 96 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.