Stortinget - Møte torsdag den 7. mai 2020

Dato: 07.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:43:00]

Referat

 • 1. (304) Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet) (Dokument 12:2 (2019–2020))

  Enst.: Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

Videre ble referert:

 • 2. (305) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Geir Pollestad om å fjerne egenandelen for kontantstøtte til bedrifter (Dokument 8:96 S (2019–2020))

Presidenten: Presidenten foreslår at referatpunkt 305 blir behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises.

Representanten Trygve Slagsvold Vedum har bedt om ordet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) []: Det forslaget handler om egenandel for bedrifter i kompensasjonsordningen. Da det var debatt om det i Stortinget i påsken, var det bare ett parti – i tillegg til Senterpartiet – som var for å fjerne hele egenandelen. I etterkant har Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet også signalisert det samme, sammen med SV, Rødt og Senterpartiet. Derfor er det nå flertall for å fjerne hele egenandelen.

Stortinget står fritt til å behandle de saker man vil, og jeg vil da be stortingsflertallet stemme i tråd med det man har uttrykt i media, at man ønsker å fjerne hele egenandelen for småbedrifter, for den slår veldig urettferdig ut, og at vi tar den saken til behandling.

Presidenten: Da går Stortinget til votering over behandlingsmåten vedrørende Dokument 8:96 S for 2019–2020.

Presidenten har foreslått at forslaget behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises. Så har representanten Vedum fremmet forslag om at Dokument 8:96 S for 2019–2020 sendes finanskomiteen.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget fra presidenten og forslaget fra Trygve Slagsvold Vedum ble forslaget fra presidenten bifalt med 55 mot 31 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.45.07)

Videre ble referert:

 • 3. (306) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om straff for påvirkning til trygdemisbruk (Dokument 8:99 S (2019–2020))

 • 4. (307) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO (Dokument 8:100 S (2019–2020))

 • 5. (308) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene (Dokument 8:102 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

Videre ble referert:

 • 6. (309) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet (Dokument 8:95 S (2019–2020))

Presidenten: Presidenten foreslår at referatpunkt 309 sendes finanskomiteen, unntatt punkt 1, som foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises.

Representanten Kari Elisabeth Kaski har bedt om ordet.

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: Vi vil be om en votering til. Dette omhandler nettopp egenandelen i kompensasjonsordningen. Representanten Slagsvold Vedum redegjorde for det i den tidligere referatsaken. Jeg vil legge til at Stortinget her har hatt som forutsetning i behandling av den ordningen at Stortinget nettopp skal kunne gjøre endringer i den foran de neste utbetalingene som skal gjøres, og jeg mener det er påtvingende nødvendig at vi får behandlet det nå. Hvis det skal inn i revidert, vil det være for sent for landets bedrifter.

Presidenten: Stortinget går da til votering over behandlingsmåten vedrørende Dokument 8:95 S for 2019–2020.

Presidenten har foreslått at det sendes finanskomiteen, unntatt punkt 1, som foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e, at det avvises. Representanten Kaski har foreslått at det sendes finanskomiteen.

Votering:

Ved alternativ votering mellom forslaget til presidenten og forslaget til Kari Elisabeth Kaski ble forslaget til presidenten bifalt med 55 mot 32 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.46.47)

Videre ble referert:

 • 7. (310) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) (Dokument 8:98 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (311) Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 103 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (312) Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 102 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10. (313) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader (Dokument 8:101 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.